ส่งแผนธุรกิจร้าน Recycle Shop

แผนธุรกิจ

ร้าน Recycle Shop

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

           นางสาวอรุณี ศรศรี ได้ดำเนินการเปิดร้าน Recycle Shop ร้านค้าตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 เป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆในการกำจัดขยะ เครื่องพัดขยะให้แห้งและจำหน่ายเครื่องคัดแยกขยะRecycle ที่มีขนาดเล็กและใหญ่สามารถนำไปวาง ณ จุดต่างได้รวมไปถึงจำหน่ายทั้งขยะที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร เช่น ถังขยะที่มีขนาดเล็กสามารถนำไปวาง ณ สวนสาธารณะ ตามเทศบาล ตามโรงเรียน หอพักนักศึกษา ซึ่งทั้งขยะจะแบ่งตามชนิดต่างตามการออกแบบที่แปลกใหม่ โดยเมื่อผู้เห็นทั้งขยะแล้ว แม้จาก ระยะใก้ลหรือไกล รู้ได้ทันทีว่าควรทิ้งถุงพลาสติก แก้ว ขวดน้ำอัดลม ลงในถังนั้น  ถ้ามีขนาดใหญ่สามารถนำไปใช้ในโรงงานกำจัดขยะ โรงงาน Recycle ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่มีอยู่ในประเทศเป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดี และสามรถนำขยะมา Recycle ได้อีก ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์ กันอย่างเคร่งครันกับภาวะโลกร้อน มีผลมาจากมนุษย์ ตัดไม้ทำลายป่า เผาขยะหรือกำจัดขยะไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น โลกร้อน เกิดพายุสึนามิ ฝนกรด น้ำมีสารเคมีปนเปื้อน เกิดภาวะเรื่อนกระจก สำหรับผู้บริหารจึงแล่งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในการรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ และมีจิตสำนึกรักธรรมชาติ จึงได้จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการขยะ แล้วให้คนในครัวเรื่อสามารถนำขยะที่แยกไปขายได้หรือนำขยะที่ได้ไป Recycle เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน เทศบาล สถานศึกษา และประเทศชาติน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้จากขยะ Recycle มากขึ้น  

            เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการร้าน ร้านทำการประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือแก่ชุมชน และพร้อมแนะแนวทางในการกำจัดขยะโดยแปลกจากขยะเป็นเงินที่มีมูลค่ามาก ให้กับประชาชน เป็นการช่วยลดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นอย่างดีและที่สำคัญช่วยลดโลกร้อน และไม่เสียที่ดินในการฝั่งกลบขยะเป็นจำนวนมาก ทำให้ทัศนียภาพโดยรวมของชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

2.ความเป็นมาของโครงการ                                                     

             ประวัติความเป็นมาของบริษัท และโครงการ 

                   ร้าน Recycle Shop เริ่มต้นจากปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นในชุมชนและในชนบทมีการจัดการขยะที่ไม่ดี และไม่เหมาะสม ส่วนมากจะเป็นการเผ่าขยะมากกว่าการนำขยะมา Recycle ทำให้ขาดสุขลักษณะ และเป็นแหล่งแพร่เชื่อโรคได้ง่าย เนื่องจากขาดการจัดการที่ดี จึงได้จัดตั้งร้าน Recycle Shop ขึ้นมา และพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ที่แปลกใหม่ สะดุดตา สามารถใช้ภายในบ้านได้ หรือแม้แต่นำไปวางไว้ ณ สวนสาธารณะ ทางร้าน Recycle Shop ได้มีแนวคิดมีแนวคิดในการจัดการขยะที่สร้างสรรค์ โดยต้องการดึงดูดให้ผู้คนอยากที่จะทิ้งขยะให้ถูกที่ และอยากที่จะแยกขยะที่สามารถนำไป Recycle ได้ เกิดการจัดการขยะที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังส่งผลดีแก่ผู้ปฎิบัติอีกด้วย ทางร้าน Recycle Shop มีนโยบายในการให้ความร่วมมือและให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นหลัก สามารถใช้เป็นอาชีพเสริมได้

ที่มา : การจัดการขยะของ ประเทศเยอรมนี ที่มีความทันสมัยและมีแนวคิดที่สร้างสรรค์        

        ลักษณะธุรกิจของโครงการ

                แผนธุรกิจนี้ เป็นโครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาขยะ พร้อมช่วยรัฐบาลลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนทำความสะอาด ธุรกิจนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการช่วยเหลือ การแนะแนวทางการกำจัดขยะ จากการที่ร้านได้ประกอบธุรกิจขายอุปกรณ์ดังนี้ ถังขยะที่มีความแปลกใหม่ มีความดึงดูดใจคน  ขายเครื่องคัดแยกขยะ Recycle และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เมื่อทิ้งขยะลงในอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำขยะที่ทิ้งนำมาขาย หรือ Recycle ได้ โดยจะเปิดกิจการเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการคัดแยกขยะ เช่น สถานศึกษา หอพัก ชุมชน ฯลฯ โดยที่อุปกรณ์ต่างๆสามารถแยก ขวดพลาสติกออกจากถุงพลาสติก หรือแม้แต่แยกขวดแก้ว แยกกระป๋องน้ำอัดลม ต่างๆได้โดยในตัวอุปกรณ์จะมีรูปติดอยู่ว่าช่องนี้ควรทิ้งอะไร และบางอุปกรณ์สามารถทิ้งขยะรวมกันได้ แม้แต่จะทิ้ง ถุงพาลสติก ขวดน้ำอัดลม กระป๋อง รวมกัน อุปกรณ์จำทำการแยกให้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งแยกเอง

         วัตถุประสงค์
    1.เพื่อให้การบริการต่างๆแก่ลูกค้า เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องขยะ Recycle การแยกขยะ

    2.เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ เกิดความเป็นระเบียบ

   3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้

   4.เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในการนำขยะที่สามารถ Recycle ได้นำไปขายได้กำไร หรือมีการแปรรูปขยะให้เป็นเงินด้วยตนเอง

3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ที่มีการรณรงค์กันมากขึ้นในปัจจุบันทำให้ธุรกิจทางด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงเป็นผลดีที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ ให้มีคาวมสอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 4. การวิเคราะห์สถานการณ์โดย  SWOT ANALYSIS           

จุดแข็ง

 1. ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และต้องการเพิ่มพูนความรู้ที่ตนมีอย่างสม่ำเสมอ
 2. กิจการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นผลให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานอย่างมาก
 3. กิจการมีนโนบายในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า โดยใช้การสอบถามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าก่อนการให้บริการ
 4. กิจการมีพนักงานที่มีคุณภาพที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้า ทำให้เข้าความต้องการของลูกค้า
 5. กิจการมีการนำเทคโนโลยีใหม่และทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า

จุดอ่อน

 1. กิจการขาดกระแสเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมเครื่องคัดแยกขยะที่มีความเสียหายหรือชำรุด ทำให้ไม่สามารถมีเงินเก็บระยะยาวได้
 2. พื้นที่ตั้งเครื่องคัดแยกขยะอาจจะมีอุปสรรค์อย่างมากในการให้บริการ

โอกาส

 1. เมื่อชุมชนมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ทางร้านไปประชาสัมพันธ์และแนวทางในการจัดการขยะในครัวเรือน การสร้างรายได้จากขยะ
 2. ร้านไม่มีคู่แข่งทางด้านการตลาด ซึ่งเครื่องคัดแยกขยะสามารถสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี
 3. ปัจจุบันแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงซบเซา แต่พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บนนั้นไม่ได้ตกต่ำตามไปด้วย เนื่องจากผู้ใช้บริการมองว่าการใช้บริการในกลุ่มนี้ นานๆจะมีครั้ง จึงทำให้ลูกค้าใช้บริการ

 อุปสรรค

 1. การแข่งขันในการหาลูกค้ามีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการให้เครดิตการชำระเงิน เป็นผลให้ลูกค้าหันไปหาคู่แข่งที่มีเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า
 2. สภาพอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ยากในตั้งเครื่องคัดแยกขยะและดูแลเครื่องคัดแยกขยะ
 3. อุปกรณ์ชำรุดง่าย เพราะเป็นเครื่องอิเลคทรอนิกส์ที่ต้องมีการดูแลอย่างดีจึงทำให้ต้องใช้พนักงานจำนวนพอสมควรในการดูแล 

 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
       วิสัยทัศน์
        – ต้องการเป็นหนึ่งในผู้นำที่สามารถจำหน่ายอุปกรณ์กำจัดขยะที่มีความหลากหลายกว่าเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        – เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี

        – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
      พันธกิจ
            กิจการมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      เป้าหมาย
        – ลูกค้ามีความพึงพอใจ ในอุปกรณ์กำจัดขยะ

        – ลดปัญหาขยะล้นในพื้นที่ต่าง

        - ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีโดยทิ้งขยะให้ถูกที่

        - สามารถนำขยะมา Recycle ได้

     ภารกิจหลัก
           เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการสร้างขยะให้เป็นเงิน

6. การกำหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  และสรุปกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies)

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
กิจการร้าน Recycle Shop คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) ในรูปแบบที่เรียกว่า การเจริญเติบโตตามแนวนอน คือ กิจการต้องการเพิ่มยอดขาย โดยให้ความสำคัญในการให้ประโยชน์แก่ลูกค้าเป็นหลัก

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies)
กิจการร้าน Recycle Shop ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ที่เรียกว่า แบบจำกัดขอบเขตที่มุ่งความแตกต่าง (Differentiation Focus) เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรักษาธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม  เชื่อว่า กิจการสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายที่กว้างอย่างเช่น กลุ่ม สถานศึกษา เทศบาล ชุมชน ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่สะดุดตา

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategies)
การตลาด                                                                                                                                                                                   

-  ทางด้านการตลาดร้านจะดำเนินการทางด้านการตลาดเชิงรุก ลูกค้าสามารถเช่าชื้ออุปกรณ์ได้ และมีการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

ด้านการผลิต / การบริการ
- มีการปรับระบบบริการ เช่น รับประกันสินค้าให้กับลูกค้า
- มุ่งใช้กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างมาตรฐานการจำหน่ายสินค้า และมาตรฐานการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน และสังคม

ด้านการเงิน
- กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนปานกลางและความคล่องตัวพอสมควร

ด้านการจัดการ                                                                                                                                                                 

            -  ทางด้านการจัดการเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว กำหนดแผนการดำเนินงานต่างๆไว้ล่างหน้า บริหารงานและควบคุมการผลิต การบัญชี การตลาด การซื้อขาย การวางแผนงานแบบครบวงจร โดยมีพนักงานเป็นผู้ช่วยในการดำเนินงาน และมีพนักงานเป็นผู้ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมกรรมชุมชนต่างๆ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน

ด้านราคา
กิจการร้าน Recycle Shop ยังคงใช้นโยบาย “มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สินค้าของเรามีคุณภาพในขณะที่ราคาอยู่ในระดับปานกลางไม่ต่ำจนเกินไปยึดคุณภาพของสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้สินค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม

7.ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

 1. ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้า
 2. การจัดซื้อสินค้าในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าค้างสต็อก
 3. การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเสียหายของสินค้าและลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า พร้อมทั้งลดจำนวนสินค้าค้างสต็อก

หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเรียนเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์อื่น และ ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลทางการเงิน จึงเป็นเรื่องสมมติขึ้นเพื่อการเรียนเท่านั้น

This entry was posted on Wednesday, September 22nd, 2010 at 3:12 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply